Pravo intelektualnog vlasništva - Odvjetnica Danija Budimir

Pravo intelektualnog vlasništva

  • Registracija i održavanje patenata u Hrvatskoj i inozemstvu
  • Registracija, održavanje i produženje žigova u Hrvatskoj i inozemstvu
  • Registracija, održavanje i produženje industrijskog dizajna u Hrvatskoj i inozemstvu
  • Usluge pretraživanja baza podataka industrijskog vlasništva (patenata, žigova i industrijskog dizajna) u Hrvatskoj i inozemstvu te pravno savjetovanje o mogućnostima registracije
  • Pravno savjetovanje i zastupanje u području autorskog prava i srodnih prava
  • Sudska zaštita prava iz područja intelektualnog vlasništva
  • Izrada licencnih ugovora te drugih ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva